Avis legal

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, t'informem que www.paradigmabarcelona.com és un domini la titularitat del qual l'ostenta Campins Morales, S.L. (Des d'ara PARADIGMA) amb CIF B-60.944.170 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom 40.185, Foli 144, Secció General, Full 143.578, província B, inscripció 14 i amb domicili social a l'Avinguda Diagonal 506, 4-1 08006 (Barcelona).

Condicions d'ús

Aquest avís legal (d'ara endavant, “Avís Legal”) regeix l'accés i la utilització del lloc web accessible a través dels noms de domini https://paradigmabarcelona.com/es/ i http://paradigmahealth.com/es i els seus subdominis (d’ara endavant, “Lloc Web”). El simple accés al Lloc Web atribueix a qui el realitza la condició d’usuari (d’ara endavant, “l’Usuari”).

En cas de no estar d’acord amb aquest Avís Legal, l’Usuari ha d’abandonar immediatament el Lloc Web sense utilitzar-lo.

Mitjançant l’acceptació Avis Legal l’Usuari manifesta:

 • Que ha llegit, entén i accepta allò que aquí s’exposa.
 • Que és major d’edat.

Informació general del Lloc Web

A continuació s’ofereix la informació general del Lloc Web:


Titular: CAMPINS MORALES, S.L. (en endavant referit pel seu nom comercial, “PARADIGMA”). Domicili social: Avinguda Diagonal 506, 4-1 08006 (Barcelona). N.I.F.: B-60.944.170 E-mail: info@paradigmabarcelona.com Telèfon: 932022 500 Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 40.185, Foli 144, Secció General, Full 143.578, província B, inscripció 14.

Accés al Lloc Web

El simple accés al Lloc Web és gratuït excepte quant al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per l'Usuari.

Normes d’utilització del Lloc Web

L'Usuari s'obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis d'acord amb el que estableix la llei, la moral, l'ordre públic i aquest Avís Legal, no emprant-ho per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin qualssevol normes de l'ordenament jurídic aplicable.

L'Usuari es compromet a:

 1. No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfobs, pornogràfics, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
 2. No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys als sistemes informàtics del proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.
 3. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i als tractats internacionals.
 4. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
 5. No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, "correu escombraries", "cartes en cadena", "estructures piramidals", o qualsevol altra forma de sol·licitud, excepte en aquelles àrees (com ara espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.
 6. No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error els receptors de la informació.
 7. No suplantar altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts del Lloc Web.
 8. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc Web o a tercers.
 9. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.
 10. L'Usuari s'obliga a mantenir indemne a PARADIGMA davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'Usuari de qualsevol de les normes d'utilització abans indicades, reservant-se, a més, PARADIGMA el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que pertoqui.

Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web

El Lloc Web pot contenir dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permetin a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (en endavant, Llocs Enllaçats). En aquests casos, PARADIGMA només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hi hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En cas que l'Usuari consideri que hi ha un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, ho pot comunicar a PARADIGMA.

En cap cas l'existència de Llocs Enllaçats no ha de pressuposar la formalització d'acords entre PARADIGMA i els responsables o titulars dels mateixos, així com tampoc la recomanació o promoció dels Llocs Enllaçats i/o els seus continguts per part de PARADIGMA. Llevat que s'indiqui expressament el contrari al Lloc Web, PARADIGMA no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys i perjudicis que aquests puguin produir a l'Usuari o a qualsevol tercer.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Lloc Web entenent per aquests, a títol merament enunciatiu però no exhaustiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de PARADIGMA o de tercers llicenciadors, sense que es puguin entendre cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.

L'Usuari manifesta ser l'únic autor de totes les fotografies, imatges, textos i/o comentaris (d'ara endavant, “els Continguts de l'Usuari”) que publiqui o enviï a través de les seccions del Lloc Web disposades a aquest efecte, garantint que el ús dels mateixos al Lloc Web no infringeix els drets de cap tercer. Sobre aquests continguts de l'usuari, l'usuari cedeix gratuïtament a PARADIGMA els drets de comunicació pública, reproducció, distribució i transformació, en totes les modalitats d'explotació existents fins a la data d'acceptació d'aquest Avís Legal. Aquesta cessió s'efectua per a l'àmbit territorial universal i pel temps corresponent a tota la seva vida i setanta anys després de la mort o la declaració de defunció de l'Usuari.

Les marques, noms comercials i altres signes distintius publicats al Lloc Web són titularitat de PARADIGMA o de tercers cedents i/o llicenciadors, sense que es pugui entendre cedit a l'Usuari cap dret sobre aquests.

Queixes, reclamacions i sol·licituds d’informació

L'Usuari pot dirigir les seves queixes, reclamacions i/o sol·licituds d'informació a PARADIGMA, utilitzant qualsevol de les vies següents:

 • Enviant un escrit a Avinguda Diagonal 506, 4-1 08006 Barcelona.
 • Enviant un correu electrònic a l'adreça info@paradigmabarcelona.com.
 • Trucant al telèfon 932 022 500 en horari de 10.00 a 18.00, de dilluns a dijous, excepte festius.

PARADIGMA disposa de fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia que l'usuari pot sol·licitar.

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquest Avís Legal fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint aquest Avís Legal en tota la resta i considerant-se tal disposició totalment o parcialment per no inclosa.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquest Avis Legal es regirà e interpretarà conforme a la legislació espanyola.

L'Usuari i PARADIGMA acorden sotmetre qualsevol controvèrsia derivada de l'ús del Lloc Web, o la contractació de béns i/o serveis realitzada a través del mateix, als Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.